Print Logo
Ikaw ay gumagamit ng lumang browser na hindi namin lubos na masuportahan. Ang iyong karanasan sa aming site ay malamang na mababa sa mainam gawa ng aming pokus sa pagganap, sekuridad at pagkamaaasahan. Ikonsidera ang pag-upgrade ng iyong browser kung ikaw ay mayroong mga problema sa paggamit ng aming site. Matuto nang Higit pa

Mga Termino at Kundisyon sa Pagbili

Kami ay interesado sa pagbili ng mga mahahalagang metal na bullion mula sa iyo. Kung ikaw ay handa nang magbenta o likidahin ang ilang bahagi ng iyong portpolyo, magbenta ka sa amin. Matuto ng mas marami dito.

Sa mga pagkakataon na may hindi pagkakasundo sa pagitan ng pangkalahatang impormasyon na ito at sa mga Termino sa Pagbili ng Bullion, ang mga Termino sa Pagbili ng Bullion ang mananaig.

Ang Bullion na aming Binibili

Kami ay bumibili hindi lang ng mga iba't-ibang bullion na mga produkto na pinapakita namin sa aming website, pati na rin ng maraming uri ng mga mahahalagang metal na hindi pinapakita sa pagbenta. Kami ay iyong tawagan upang iyong masabi sa amin ang mga bullion na iyong ipinagbibili, upang maaari ka naming mabigyan ng halaga at pagsusuri sa iyong bullion, pati na rin kung kami ay interesado sa pagbili ng iyong bullion.

Nota sa Pagpapadala

Kapag ikaw ay nagbenta ng mga bullion na produkto sa amin, ikaw ay responsable sa lahat ng gastusin ng pagpapadala at pangangasiwa. Gayunman, maaari ka naming tulungan sa mga kailangang pagsasa-ayos ng pagpapadala. Paki-tawagan ang aming mga ahente sa bullion para sa nais mong tulong. Maaring mag-aplay ng mga limitasyon at paghihigpit.

Pagpre-presyo / Proseso ng Pagbebenta

Kami ay nagpapakita ng mga presyo ng pagbenta sa aming website, subalit ang mga pagbabago sa merkado ay maaaring mangyari ng mabilis kaysa sa mga pinapahintulot na mga updeyt. Dahil ang presyo ng mga mahahalagang metal ay patuloy na pabago-bago, lahat ng mga order ay kailangang mailagay sa telepono upang ang mga presyo ay mai-lock sa umiiral na merkado. Ang agarang pagpapadala ay kailangan; ang mga metal ay kailangang may marka ng koreo o naipadala sa loob ng dalawang araw na naka-lock ang iyong presyo. Sa sandali ng kompirmasyon ng iyong pagbebenta sa amin, kami ay magbibigay ng numero ng kompirmasyon. Sa mga pagkakataon ng muling pagbili ng malalaking halaga ng dolyar , ang 10-15% na singil sa transaksyon ay maaaring kailanganin sa oras ng pagtatala. Ang singil na ito ay isasauli kasama ng bayad sa oras na ang transaksyon ay makumpleto. Ang mga transaksyon na $50,000 o higit pa ay isasailalim sa pag-aproba ng aming bullion manedyer bago makumpleto.

Kompirmasyon sa Email at Order sa Pagbili / Ang Bibili ay Nagpapahintulot ng mga Email galing sa Silver Gold Bull

Pagkatapos naming makumpirma ang iyong transaksyon sa pamamagitan ng telepono, kami ay mag-iemail ng kopya ng iyong order sa pagbili. Ang kabiguan na makatanggap ng email ay HINDI nagpapawalang-bisa o di kaya ay nagkakansela ng iyong transaksyon sa amin; ikaw ay obligado pa rin na magpadala ng iyong mga mahahalagang metal ng buo at nasa oras.

Kailangan mong sundin ang lahat ng kinakailangang mga hakbang, kasama ang pag-updeyt ng mga libro ng adres at pagsasa-aayos ng spam o taga-sala ng junk-mail, upang masiguro na matatanggap mo sa oras ang lahat ng mga email na galing sa amin, na may kumpletong mga attachment, sa pagsulong ng Kasunduan na ito.

Patakaran sa Kanselasyon ng Order sa Pagbili

Kung ipagbibili mo ang iyong mga metal sa amin, ikaw ay papasok sa isang umiiral na kontratang kasunduan sa amin na ipadala ang mga napagkasunduan na mga mahahalagang metal sa amin. Kung nanaisin mo na likidahin ang iyong kalakalan, o kung hindi mo naipadala ang mga metal sa loob ng 2 araw (5 araw para sa in-person na bentahan); aming kakanselahin at lilikidahin ang iyong transaction base sa umiiral na bilihang presyo sa merkado sa panahon ng likwidasyon. Ikaw ay magkakaroon ng pananagutan para sa anumang pagkakaiba sa panahon na tumaas ang presyo nito sa merkado. (Tignan ang Talata 11, 'Involuntary Liquidation of Your Order for Failure to Deliver', kalakip nito.)

Credit Card upang Makuha ang Lock na Presyo / Mga Multa sa mga Hindi Nagampanang Order

Kailangan namin ang mga impormasyon sa iyong credit card na siguruhin ang naka-lock na presyo ng iyong transaksyon. Walang singil sa iyong credit card kung naipadala mo ang mga metal nang ganap at nasa oras. Gayunman, kung nabigo kang ipadala nang ganap at nasa oras ang mga ito, aming pakusang lilikidahin ang iyong transaksyon at sisingilin ang iyong credit card. (Tignan ang Talata 11, 'Involuntary Liquidation of Your Order for Failure to Deliver', kalakip nito.)

Karapatan upang Tanggihan ang mga Huli Na o Depektibong Pakete

Kami ay may reserbang karapatan na tumanggi sa mga huli na o may ibang depektibong pakete na hindi alinsunod sa aming mga termino sa kasunduan na ito. Lahat ng mga sirang mga pakete ay hindi tatanggapin na maipadala at muling isasauli sa nagpadala upang ma-inspeksyon. Ikaw ay responsable na mag-file ng mga karapatan sa paghahabol mula sa mga pagseseguro kung kinakailangan. Kung ang iyong pakete ay isinauli sa iyo, kailangan mong kumontak sa Departamento ng Bullion upang isaayos ang muling pagpapadala ng mga aytem o sa likidasyon ng transaksyon.

Karapatan sa Pag-Inspeksyon

Ini-inspeksyon namin ang bawat pakete sa oras ng pagdating. Kung ang mga aytem na nakapaloob ay hindi katulad ng ni-representa ng nagbenta, kami ay may karapatan na baguhin o ilikida ang transaksyon sa kinakailangan. Ang lahat ng mga produkto ay ibabalik sa nagbenta kung ang transaksyon ay nilikida sa kung kahit anong rason. Kami ay may karapatan na tanggihan ang kahit anong mga aytem na napinsala o nasira ng higit sa sa pamantayan na tinatanggap ng industriya. Kami ay ko-kontak sa nagbenta agad agad kung mayroong kaibhan na nadiskubre at ang bawat pagsisikap ay gagawin para maresolba ang usapin sa paraang nasa oras. Kami ay nagtataglay ng karapatan para pagsumikapan ang pagka-puro ng lahat ng mga mahalagang metal na produkto na hindi umaayon sa pamantayan. Ang nagbenta ay responsable para sa may mga kaugnayang bayarin sa nasabing pagsusuri. Ang mga bayaring kaugnay ng kahit anong transaksyon ay pwedeng ibawas mula sa kabuuang napagkasunduang kabayaran na ibibigay sa nagbenta.

Pagiging kompidensiyal

Ang lahat ng mga transaksyon ay aming pinapanatiling konpidensyal, at hindi nag-rereport sa kahit anong pangatlong partido, maliban sa pagtupad ng mga rekisitos ng pang- perang ulat ng gobyerno para sa mga mangangalakal sa ilalim ng pederal na mga regulasyon.

Kami ay nagmamalaki sa aming marangal na serbisyo at ang aming integridad sa lugar ng merkado. Kami ay walang mga itinatagong multa o bayarin at aming ninanais na maging iyong mangangalakal ng bullion sa hinaharap, at kami ay magsisipag para ito ay mangyari.

Parte II

MGA TUNTUNIN SA PAGBILI NG BULLION

Please read carefully - this Agreement controls the terms under which bullion is purchased by Silver Gold Bull, INC

SA KONSIDERASYON ng mga sumusunod na mga tuntunin at kondisyon, ang resibo at kahustuhan na siyang dito ay kinikilala, ang mga partido ay sumasang-ayon ayon sa sumusunod:
 1. Mga depinisyon.

  "Buyer" shall be Silver Gold Bull, INC, its members, directors, officers, employees, agents, heirs, or assigns (hereinafter "Silver Gold Bull", "We", "Us" or "Our") that are buying bullion from Seller. "Seller" shall be the individual, corporation, limited liability company, limited liability partnership, partnership, or other business or trust entity selling bullion to Silver Gold Bull (hereinafter "Seller", "You" or "Your"). "Bullion" shall be the commodity of pure, rare, precious, or noble metal, including but not limited to miscellaneous jewelry, coins, rounds, bars, flatware, scrap metal, etc., Silver Gold Bull shall now or may hereafter offer to buy from sellers in our ordinary course of business. "Business days" shall be the normal work days Monday through Friday inclusive, except weekends and federal holidays.
 2. Ang Presyo sa Merkado ng Bullion at ang Pagiging Mayroon nito ay Nagbabago Palagi/ Ang Silver Gold Bull ang siyang nagse-set ng Presyo ng Pagbili ng Bullion.

  Ang mga partido ay pumapayag na ang mga aytem na bullion na aming inaalok na bilhin ay mga kasangkapan na ikinakalakal sa mga iba't- ibang merkado, at ang presyo sa merkado ng mga nasabing klase ng bullion ay nagbabago ng palagian ayon sa supply at demand. Kami ang nagsosolo na siyang magse-set ng presyo sa pagbili ng bullion para sa lahat ng bullion na aming inaalok na bilihin.
 3. Ang Pangangalakal ng Bullion sa Pamamagitan ng Personal na Pagbebenta sa Telepono sa Opisina ng Silver Gold Bull Lamang.

  Ang lahat ng pangangalakal ng bullion na isinasagawa namin ay dapat lamang gawin sa pamamagitan ng telepono o personal na pagbebenta sa aming opisina sa Calgary, Alberta. Paminsan-minsan, ang aktibidad ng pangangalakal sa merkado ng bullion ay maaaring napakataas na baka makahadlang sa abilidad ng nagbebenta na ma-kontak kami sa pamamagitan ng telepono para maisagawa ang pangangalakal ng bullion. Gayunpaman, kami ay magpapatuloy na magsasagawa ng pangangalakal ng bullion sa telepono lamang, o sa website. Hindi kami tumatanggap o nagsasagawa ng kahit anong transaksyon ng bullion sa ibang paraan maliban sa pamamagitan ng telepono o online na mga kahilingan.
 4. Ang Paglalagay ng Transaksyon ay Nakakagawa ng Kasunduang Nakakasaklaw.

  Ang mga partido ay pumapayag na kami ay ang nangungunang mangangalakal sa merkado ng bullion na may matibay na pangangailangan na ma-mentina ang aming magandang pangalan at pumaparehas na posisyon; at kalaunan kami ay may karapatan na umasa sa oral na pangako mula sa iyo na magbenta at ma-kumpleto ang paghahatid ng iyong bullion. Sa pagsulong nito, ang mga partido ay pumapayag na ang iyong paglalagay ng benta ng bullion sa amin ay nakakagawa ng kasunduang legal at nakakasaklaw kung saan ikaw ay pumapayag na ibenta ang iyong bullion sa amin. Ikaw ay hindi dapat mag-kansela ng kahit anong transaksyon bago gawin ang buong paghahatid.
 5. Kumpirmasyon ng Email at Purchase Order / Ang Nagbebenta ay pinapayagan ang mga Email na mula sa Silver Gold Bull.

  Matapos mong mailagay ang ang benta mo sa telepono, kami ay magpapadala ng mensahe na kumukumpirma ng iyong benta at ang pagbili sa pamamagitan ng email. Ang iyong pagkabigong makatanggap ng kahit na ano dito ay HINDI nagpapa-walang bisa o di kaya'y nagkakansela ng iyong benta sa amin; ikaw pa rin ay obligadong ihatid ang iyong bullion ng buo at sa tamang oras. Ikaw ay dapat gumawa ng lahat na kinakailangang hakbang, kasama na ang pag-update ng libro ng adres at pag-aayos ng spam o mga panala ng ibinasurang mail, upang makasiguradong ikaw ay makakatanggap ng lahat ng napapanahong email galing sa amin, kumpleto ng mga kaugnayang impormasyon, sa pagsulong ng Kasunduang ito.
 6. Credit Card para Makuha ang Lock na Presyo/ Mga Multa sa mga Hindi Nagampanang Order.

  Kailangan namin ang mga impormasyon sa iyong credit card na siguruhin ang naka-lock na presyo ng iyong transaksyon. Walang singil sa iyong credit card kung naipadala mo ang mga metal nang ganap at nasa oras. Gayunman, kung nabigo kang ipadala nang ganap at nasa oras ang mga ito, aming pakusang lilikidahin ang iyong transaksyon at sisingilin ang iyong credit card.(Tignan ang Talata 11, 'Involuntary Liquidation of Your Order for Failure to Deliver', kalakip nito.)
 7. Pagre-rekord ng Order.

  Ang iyong pagsang-ayon at pagpayag na maari naming itago ang talaan ng iyong transaksiyon upang mapatunayan ang tuntunin ng iyong benta; tulong sa iyong pagsasanay, awditing, o kalidad ng pamamahala; sumunod sa anumang umiiral na batas o sa anumang iiral pa; o sa iba pang kadahilanang makatuwirang may kaugnayan sa pagnenegosyo ng bullion.
 8. Pagbabayad.

  Ang kabayaran ay dapat nasa pondo ng U.S. o Canada. Ang kabayaran ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo sa loob ng dalawang araw mula sa aming pagtanggap ng resibo ng mga metal galing koreo o pangatlong partidong tagapagdala (third-party carrier). Kung ikaw mismo ang maghahatid ng iyong metal, kailangangan mong maidala ang metal sa amin sa loob ng 5 araw ng transaksyon, at ang bayad ay ibibigay sa iyo pagkahatid. Ang pamantayang pagbabayad ay ginagawa sa pamamagitan ng negosyong tseke (business check) na ikokoryo sa adres na iyong ibinigay sa panahon ng transaksyon. Para sa karagdagang $35 na bayad ikaw ay maaaring humiling na ang aming tseke ay maipadala sa iyo gamit ang pangbuong-gabi na tagadala (overnight courier). Ang pisikal na adres ay kailangan para sa ganitong klase ng paghatid.
 9. Pagpapadala ng Iyong Bullion.

  Dapat ay maagap mong maipadala ang lahat ng bullion sa loob ng dalawang araw na transaksiyon.(5 araw para sa mga personal na transaksiyon). Ang mga pakete ay kailangang matanggap ng aming opisina na hindi hihigit sa sampung araw kasunod ang petsa ng transaksiyon. Ikaw ay responsable sa lahat ng gastos na may kaugnayan sa pagpapadal ng iyong mga metal sa amin. Hindi kami responsable sa anumang pagkawala, o pagkaligaw, o mga napinsalang pakete. Kami ay nagrerekomenda na iyong ilista at i-seguro ang iyong pakete.
  1. Karapatang Tanggihan ang Anumang Huli o May Sirang Pakete.

   Kami ay may karapatang tanggihan ang anumang huli o may sirang pakete na hindi sumusunod sa termino na pagkakasunduan. Ang mga pakete ay dapat na may marka ng koreo sa loob ng dalawang araw at darating sa amin na hindi bababa ng 11 araw kasunod ng transaksiyon. Ang lahat ng depektong mga pakete ay tatanggihang maipadala at isosoli sa nagpadala para ma-inspeksiyon. Ikaw ay responsable na maghain ng kahit anong pwedeng makuha mula sa iyong seguro kung kinakailangan. Kung ang pakete ay sinoli sa iyo, ikaw ay nangangailangang agad na kumontak sa Bullion Department para maiayos ang pagpapadalang muli ng mga aytem o likidasyon ng transaksiyon. Ang pagkabigong ma-kontak ang Bullion department para gumawa ng pag-aayos ay magreresulta sa iyong transaksiyon na hindi sinasadyang ma-likida sa pang-11 araw sumusunod sa orihinal na transaksiyon.
  2. Pag-Papakete ng Bullion para sa Pagpapadala.

   Maliban sa in-store na mga pagpapadala sa amin, ikaw ay dapat mag-pakete ng lahat ng metal na naipadala sa amin kasang-ayon sa aming Mga Alituntunin sa Pag-papakete. Sa karagdagan, kailangan mong maiseguro ng buo ang iyong pakete na ipapadala, at magbigay sa amin ng detalyadong slip ng pagpakete kung saan kasama ang pinaka-maliit na nakatala ng isa-isa ang mga deskripsyon ng mga nilalaman ng pakete, ang iyong pangalan at numero ng telepono.
  3. Mga pagpapadala sa USA.

   Habang karaniwang libre sa GST, ang mga padala sa Canada gayunman ay nangangailangan ng angkop na mga form upang magkaroon ng paglilinaw sa Kustom ng Canada (Canada Customs). Bilang tagapagpadala (shipper), ikaw ay responsable na gawing kumpleto ang lahat ng mga kinakailangang mga form, at magbigay ng anumang karagdagang mga dokumentasyon. Paki-tsek sa iyong tagapagdala (carrier) na siguraduhin na ang lahat ng mga form ay nakumpleto at naibigay sa oras ng pagpapadala (shipment). Ang mga form ng Kustom ng Canada ay makikita sa website ng Kustom ng Canada.
 10. Hindi Sinasadyang Pag-likida ng Iyong Order Dahil sa Pagkabigong Magpadala.

  Kung ikaw ay nabigong magpadala ng buo at sa tamang oras ayon sa nasasaad, hindi boluntaryong ma-kansela at ma-likida ang iyong benta ng bullion sa bilang ng pang-11 araw pagkatapos ng petsa ng iyong transaksiyon. Kami ay maniningil sa iyong credit card depende sa pagbago ng merkado mula ng ikaw ay naglagay ng iyong order. Ang pagkalugi o pagkatubo ng merkado ay kinakalkula bilang pagkakaiba sa pagitan ng orihinal na presyo ng pagbili, at ang saradong presyo ng bullion London Fix sa bilang na pang-11 araw pagtapos ng petsa ng iyong transaksiyon.
  1. Kung ang merkado ng bullion ay tumaas na mula ng naglagay ka ng iyong order:

   Ang $50.00 na bayarin sa kanselasyon; at ang diperensya ng merkado sa iyong oder na kinalkula sa pagsasara ng presyo ng iyong bullion sa London Metals Market Fixing para sa ika-11 araw pagkatapos mong maglagay ng iyong order.
  2. Kung ang merkado ng bullion ay bumaba mula nang ikaw ay naglagay ng iyong order:

   Ang $50.00 na bayarin para sa kanselasyon; at ikaw ay hindi makikinabang mula sa anumang diperensya ng presyo sa merkado.
 11. Mga Reserbasyon ng Karapatan:

  Sa karagdagan pang ibang mga karapatan alinsunod dito, kami ay nagreserba ng mga sumusunod na mga karapatan para sa aming sarili:
  1. Karapatang Tanggihan ang Serbisyo Kahit Kanino Man.

   Kami ay may karapatang tumangging magbigay ng serbisyo kahit kanino man.
  2. Karapatang Itama ang mga Order na may Pagkakamali.

   Kami ay may karapatang itama ang anumang pagbebenta na may mga halatang pagkakamali o mga problemang may kinalaman sa kompyuter. Kami ay magmamagandang loob na mag-abiso sa inyo ng kahit anong koreksyon ng iyong order.
  3. Karapatang Mag-Kansela ng Anumang Kasalukuyang mga Benta.

   Kami ay may karapatang mag-kansela ng anumang kasalukuyang benta sa anumang oras at sa anumang dahilan. Kapag aming ginamit ang karapatang ito, aming kakanselahin ang pagbili ng iyong bullion; aming ipagbibigay-alam sa inyo ang kanselasyon at ang pagbalik ng bullion o ang kaparehas na kasalukuyang pera na parehas ng inyong dinala, bawas ang halaga at kabayaran na kasama sa pagkansela ng iyong order. Alinsunod dito, ikaw ay agarang pumapayag na isauli ang anumang pera na maari naming naibayad.
  4. Karapatang Palitan ang mga Tuntunin sa Pagbili.

   Kami ay may karapatang baguhin ang Kasunduang ito sa anumang oras na hindi na kailangan ng abiso.
  5. Karapatang Pigilin ang Pagpapadala para sa Hindi Nabayarang Maramihang Order/ Karapatang Makabawi.

   Sa pagkakataong ikaw ay naglagay ng maramihang pagbili o pagbenta ng mga order sa amin at hindi natupad ang mga orders ayon sa mga tuntunin at kondisyon kalakip nito, kami ay may karapatang pigilin ang pagdala o pagbayad ng anumang mga order na maari mo nang nabayaran o iyong napadala, hangga't ang mga hindi natupad na mga order ay hindi pa nareresolba ayon sa aming kasiyahan, kasama ang Karapatang Makabawi.

   Ang 'Right of Offset', ay nangangahulugan ng aming karapatan na iaplay ang anumang nalikom na nabayaran ng order ng mga tagapamili at/o mga produkto laban sa anumang mga nalikom na hindi nakumpletong order ng mga tagapamili o mga produkto. Kung sakaling ang tagapamili pagkatapos nito ay nagkaroon ng neto na balanse na nautang sa amin, maaari namin, pagkatapos noon ay hindi boluntaryong likidahin ang mga natitirang neto na balanse na nautang sa kondisyon na kalakip nito. Kung sakaling ang tagapamili ay may neto na balanse na natitira pa para sa pagpapadala o pagbabayad, maari naming ipadala ang natitirang bahagi ng order o magpadala ng bayad sa kondisyon na kalakip nito (Talata 11, 'Involuntary Liquidation of Your Order for Failure to Deliver')
 12. Pagkukuwenta ng Oras.

  Maliban na lamang kung may ibang mekanismo sa oras ng pagbibilang ay malinaw na nakasaad, ang unang araw ng pagkalkula sa loob ng isang panahon ay ang unang araw matapos ang kani-kaniyang transaksiyon. Kung ang huling araw ay nataon sa wikend o pista ng federal, o anumang araw na sarado ang London Metals Market Fixing, kung gayon ang huling araw ay maililipat sa unang araw na hindi wikend, pista ng federal o anumang araw na sarado ang London Metals Market Fixing.
 13. Pagpipigil sa Batas / Lugar.

  Ang Kasunduang ito ay bibigyan ng kahulugan sa ilalim ng mga batas ng Probinsya ng Alberta.
 14. Limitasyon ng Pananagutan.

  Ang aming pananagutan sa anumang pagbenta ng bullion ay hindi hihigit sa halaga na ating napagkasunduan sa pagbili ng iyong bullion. Hindi namin pananagutan ang indirekta, hindi sinasadya, karagdagan, pampahirap, pambabala o resultang mga pinsala, kahit na kami ay naabisuhan sa posibilidad ng ganitong uri ng mga pinsala. Hindi kami maaring panagutin sa anumang pagkaantala o pagkabigo sa paghatid, pagtanggap o pagpapatupad ng mga order, kabayaran, pagpapadala, o impormasyon dahil sa kakulangan o pagkabigo ng kompyuter o mga gamit sa komunikasyon o pasilidad na labas sa aming kontrol.
 15. Force Majeure.

  Ang ano mang pagpipigil, pagkaantala, o pagtigil sa aming pagganap ng kahit anong termino mula dito dahil sa mga welga, lockout, pagtatalo sa paggawa, aksyon ng Diyos, kawalan ng kakayahan na makakuha ng paggawa o materyales o rasonableng kapalit nito, mga restriksyon ng gobyerno, mga regulasyon o kontrol, ang suspensyon ng palitan sa pangangalakal ng ginto, pilak, platinum o paladyum sa mga hinaharap na kontrata o ang paghatid ng mga kalakal na nababatay sa kontrata, o ang pagkabigo o antala ng mga nagbebenta, kalaban o marahas na aksyon ng gobyerno, kaguluhan, sibil na eskandalo, sunog o iba pang sakuna, at iba pang mga dahilan na labas sa aming kontrol, ay nagbibigay katwiran sa aming pagganap, at nagbibigay ekstensyon sa aming pagganap ng aming mga tungkulin at responsibilidad alinsunod dito, para sa panahon na pantay sa nasabing ano mang pagpipigil, pagkaantala o pagtigil.
 16. Kompletong Kasunduan.

  Ang Kasunduang ito ay bumubuo ng kumpleto at pinal na pahayag ng kasunduan sa pagitan ng mga partidong may kaugnayan sa pagbenta ng bullion, at mapalitan ang lahat ng nauna o magkasabay na mga kontrata, kasunduan, pagkakaintindihan at representasyon ng mga partido, ito man ay sa salita o naisulat, na may kaugnayan sa pagbenta ng bullion.
 17. Bayarin sa Abogado.

  Kung alin mang partido ay magpanatili ng abogado upang maipatupad ang kanilang karapatan alinsunod dito, ang umiiral na partido ay mabibigyan ng karapatang mabawi ang mga makatwirang gastos, bayarin, at bayad sa abogado.
 18. Pagtatatuwa ng mga Garantiya:

  MALIBAN SA MABILISANG GARANTIYANG NAKAPALOOB DITO, AMING TINATATWA ANG LAHAT NA PINAPAHIWATIG NA KLASE O URI NG GARANTIYA, KASAMA NA ANG PARTIKULAR NA GARANTIYA NG KAKAYAHANG MAIBENTA AT ANG GARANTIYANG KAANGKUPAN PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN SA LAHAT NG BENTA NG BULLION.
 19. Pagtalaga.

  Maaari naming italaga o ilipat ang aming anumang mga karapatan, tungkulin, at responsibilidad alinsunod dito, o anumang interes na naroon, ng walang abiso sa yo; sa anumang entidad na kontrolado namin. Maaari mong italaga o ilipat ang aming anumang karapatan, tungkulin at responsibilidad sa oras lamang na may naunang nasulat na abiso sa amin, at ang kaalaman na dapat na ikaw ay hindi ligtas sa anumang panangutan na napapailalim sa Kasunduang ito alinsunod sa nasabing pagtatalaga o paglipat.
 20. Nakasulat na Pagbabago / Pagtalikod sa Tuntunin.

  Kami ay may karapatang baguhin o ibahin ang mga tuntunin ng nasabing Kasunduan sa anumang oras na walang abiso. Hindi mo maaring baguhin o ibahin ang mga tuntunin ng nasabing Kasunduan na walang naunang kasulatan na kasunduan sa atin.
 21. Nakakasaklaw na Epekto.

  Ang bawat at lahat ng probisyon ng nasabing Kasunduan ay nakakasaklaw at tumutugon sa benepisyo ng mga partido ukol dito at sa kanilang mga kaniya-kaniyang tagapagmana, mga personal na kinatawan, mga kahalili at mga itinalaga, napapailalim anumang oras sa lahat ng probisyon at limitasyon sa ibang dako nitong Kasunduan. Maliban sa maliwanag na kalakip dito, wala sa Kasunduang ito ay naglalayong maigawad sa kahit kaninong tao, maliban sa iba pang mga partidong ukol dito at sa kanilang mga kaniya-kaniyang tagapagmana, mga personal na kinatawan, mga kahalili at mga tinalaga, ang anumang karapatan o remedyo sa ilalim ng o kadahilanan nitong Kasunduan.
 22. Maramihan / Isahan at Kasarian.

  Maliban na lamang kung ang ibang ibig sabihin at kahulugan ay maliwanag mula sa kontexto nito, ang nakararami ay mapapabilang sa isahan, at ang isahan ay mapapabilang sa maramihan; ang panlalaki, pambabae at walang kasariang mga salita ay maaring salitang gamitin.
 23. Mga Kapsyon.

  Ang mga Kapsyon na makikita sa Kasunduang ito ay para sa kaluwagan o pagtukoy sa mga layunin lamang, at hindi dapat, sa anumang paraan, na magamit na mabigyang kahulugan ang saklaw o layunin ng kahit anong probisyon ukol dito.
 24. Walang Bisang mga Probisyon.

  Kung ano mang probisyon sa Kasunduang ito, o ang aplikasyon ng kung ano mang probisyon sa partikular na sitwasyon, ay maging imbalido o hindi maipapatupad ng Korte o ang kaparehas na maasahang lupon ng hurisdiksyon, ang ganitong probisyon ay dapat na baguhin sa pinakamaliit na lawak na kinakailangan upang mapanatili ang layunin at spirito nitong Kasunduan, at para magawa na ang aplikasyon nito ay may bisa at maaring mapatupad, at ang balido at ang pagpapatupad ng lahat iba pang mga probisyon nitong Kasunduan at lahat ng iba pang mga aplikasyon ng anumang naturang probisyon ay hindi maapektuhan sa ganyang paraan.
 25. Oras ng Kakanyahan.

  Oras ay ang esensya dito sa Kasunduan.