Print Logo
Ikaw ay gumagamit ng lumang browser na hindi namin lubos na masuportahan. Ang iyong karanasan sa aming site ay malamang na mababa sa mainam gawa ng aming pokus sa pagganap, sekuridad at pagkamaaasahan. Ikonsidera ang pag-upgrade ng iyong browser kung ikaw ay mayroong mga problema sa paggamit ng aming site. Matuto nang Higit pa

Inaalagaan namin ang pagpapanatili ng pagkapribado ng iyong mga impormasyon. Pinapatupad namin ang aming pagsasagawa ng maingat na paghawak ng mga data sa buong kompanya.

Polisiya ng Praybasi

Sa pag-aakses ng aming website o paglalagay ng iyong order sa amin, ikaw ay sumasang-ayon sa sumusunod na Polisiya ng Praybasi.

May bisa simula pa noong: ika-29 ng Oktubre , 2016.

1. Introduksyon

Silver Gold Bull Inc. Ang ("Kompanya" o "Kami") ay nirerespeto ang iyong praybasi at nakatuon sa pagpoprotekta nito sa pamamagitan ng aming pagtalima sa polisiyang ito. Kami ay nakatuon rin sa pagpoprotekta ng iyong praybasi alinsunod sa mga prinsipyo na nakalahad sa nauukol na legislasyon. Ang polisiyang ito ay inilalarawan ang mga uri ng impormasyon na maaari naming makolekta mula sa yo o maaari mong ibigay sa oras na iyong bisitahin ang website http://www.silvergoldbull.ph (ating "Website") at aming mga gawi para sa pagkokolekta, paggamit, pagpapanatili, pagpoprotekta, at paghahayag ng impormasyong iyon. Ang polisiyang ito ay tumutukoy sa impormasyon na aming kinokolekta (a) sa Website na ito; at (b) sa email, text, at iba pang mga elektronikong mensahe sa pagitan mo at ng website na ito.

Mangyaring basahin nang maingat ang polisiyang ito upang maintindihan ang aming mga polisiya at mga gawi patungkol sa iyong impormasyon at kung paano namin itatrato ito. Kung ikaw ay hindi sumasang-ayon sa aming mga polisiya at mga gawi, ang iyong pagpipilian ay ang huwag paggamit ng aming Website. Sa pamamagitan ng pag-akses o paggamit ng Website na ito o paglalagay ng order sa amin, ikaw ay sumasang-ayon sa polisiya ng praybasi na ito. Ang polisiyang ito ay maaaring magbago pana-panahon. Ang iyong patuloy na paggamit ng Website na ito pagkatapos naming magawa ang mga pagbabago ay itinuturing na pagsang-ayon sa mga pagbabagong iyon, kung kaya't siyasatin ang polisiya pana-panahon para sa mga update.

Ang aming Website ay hindi nilalayon para sa mga bata na wala pang 18 taon. Walang sinuman na wala pang 18 taon ang maaaring magbigay ng anumang impormasyon sa Website. Kami ay hindi magsasadyang mangolekta ng personal na impormasyon mula sa mga bata na wala pang 18 taong gulang. Kung ikaw ay hindi pa 18 taon, huwag gamitin o magbigay ng anumang impormasyon sa Website na ito o sa o sa pamamagitan ng alinman sa kanyang mga tampok, huwag gumawa ng anumang pagbili sa pamamagitan ng website, huwag gamitin ang anumang interactive o mga tampok sa pampublikong komento ng Website na ito o huwag magbigay ng anumang impormasyon sa amin tungkol sa iyong sarili.

2. Impormasyon na Aming Kinokolekta Tungkol Sa Yo at Kung Paano Namin Kinokolekta Ito

Kami ay nangongolekta ng ilang uri ng impormasyon mula at tungkol sa mga tagagamit ng aming Website, kabilang ang impormasyon: (a) kung saan ikaw ay maaaring makilala nang personal, gaya ng pangalan, address ng koreo, email address, numero ng telepono, numero sa social security, credit card, akawnt sa bangko at iba pang pinansyal na impormasyon, address sa paghahatid, address ng bayarin at iba pang impormasyon na sakaling kailanganin ng mga ahente ng customs ("personal na impormasyon"); (b) na tungkol sa yo ngunit isa't-isa ay hindi nagbibigay ng pagkakakilanlan mo; at/o (c) tungkol sa iyong koneksyon ng internet, ang kagamitan na iyong ginagamit upang maakses ang aming Website at mga detalye ng paggamit.

Kinokolekta namin ang impormasyong ito: (a) direkta mula sa yo sa oras na ito ay ibinigay mo sa amin; (b) nang awtomatiko habang ikaw ay naglalayag sa site. Ang impormasyon na nakolekta nang awtomatiko ay maaaring mapabilang ang mga detalye ng paggamit, mga address ng IP, at impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng cookies, web beacons, at iba pang mga teknolohiya sa pagsusubaybay.

Maaari rin kaming kumolekta ng impormasyon na ibinigay ng mga pangatlong partido, kabilang ngunit hindi limitado sa na-update na impormasyon sa mga naipadalang produkto, gaya ng ibinigay ng mga tagapagdala.

3. Impormasyon na Iyong Ibinigay sa Amin

Ang impormasyon na aming kinokolekta sa o sa pamamagitan ng aming Website ay maaaring mapabilang ang: (a) impormasyon na iyong ibinigay sa pagpupunan ng mga form sa aming Website, kabilang ang impormasyon na ibinigay sa oras ng pagrerehistro para magamit ang aming Website, sa paghihiling ng higit pang mga serbisyo o pag-uulat ng problema sa paggamit ng aming Website; (b) mga rekord at mga kopya ng iyong pinagsusulatan (kabilang ang mga address ng email at mga detalye ng boses na tawag), kung ikaw ay makikipagbigay-alam sa amin; (c) Mga detalye ng mga transaksyon na iyong ginawa sa pamamagitan ng aming Website at sa pagsasagawa ng iyong mga order, na maaaring iatas sa yo upang magbigay ng pinansyal na impormasyon bago maglagay ng isang order sa pamamagitan ng aming Website.

4. Impormasyon na Aming Kinokolekta sa Pamamagitan ng mga Teknolohiya ng Awtomatikong Pangongolekta ng Datos

Habang ikaw ay naglalayag at nakikipag-ugnayan sa aming Website, maaari kaming gumamit ng mga teknolohiya ng awtomatikong pangongolekta ng datos upang mangolekta ng tiyak na impormasyon tungkol sa iyong kagamitan, mga aksyon sa pagbabrowse, at mga pattern, kabilang: (a) ang mga detalye ng iyong mga pagbisita sa aming Website, kabilang ang datos ng trapik, datos ng lokasyon, at iba pang datos ng komunikasyon at ang mga yaman na iyong inakses at ginamit sa Website; at (b) impormasyon tungkol sa iyong kompyuter at koneksyon ng internet, kabilang ang iyong mga address ng IP, sistema ng operasyon, at uri ng browser.

Ang mga teknolohiya na aming ginagamit para sa awtomatikong pangongolekta ng datos na ito ay maaaring mapabilang ang:

5. Pangatlong Partidong Paggamit ng Cookies at Iba pang Mga Teknolohiya sa Pagsusubaybay

Ang ilang mga nilalaman o mga aplikasyon, kabilang ang mga anunsyo, sa Website ay hatid ng mga pangatlong partido, kabilang ang mga taga-anunsyo, mga network at mga server ng anunsyo, at mga tagapagkaloob ng aplikasyon. Ang mga pangatlong partido na ito ay maaaring gumamit ng cookies o iba pang mga teknolohiya ng pagsusubaybay upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa yo sa oras na ginamit mo ang aming Website. Ang impormasyon na kanilang kinokolekta ay maaaring nauugnay sa iyong personal na impormasyon o sila ay maaaring mangolekta ng impormasyon, kabilang ang personal na impormasyon, tungkol sa iyong mga aktibidad online sa paglipas ng panahon at sa ibayo ng magkakaibang mga website at iba pang mga serbisyo online. Maaari nilang gamitin ang impormasyon na ito upang bigyan ka ng nakabase sa interes na pag-aanunsyo o iba pang naka-target na nilalaman.

Hindi namin nakokontrol ang mga teknolohiya ng pagsusubaybay ng pangatlong partido na ito o kung papaano sila ay maaaring gamitin. Kung ikaw ay mayroong anumang mga katanungan tungkol sa isang anunsyo o iba pang naka-target na nilalaman, dapat ikaw ay makipagbigay-alam nang direkta sa responsableng tagapagkaloob nito.

6. Paano Namin Ginagamit Ang Iyong Impormasyon

6.1 Ginagamit namin ang impormasyon na aming kinokolekta tungkol sa yo o iyong ibinibigay sa amin, kabilang ang anumang personal na impormasyon: (a) upang ipakilala sa yo ang aming Website at kanyang nilalaman, (b) upang magbigay sa yo ng impormasyon, mga produkto, o mga serbisyo na iyong hinihiling mula sa amin; (c) upang gampanan ang anumang layunin para sa kung alin mo ito ipinagkakaloob; (d) upang gampanan at magbuo ng mga serbisyo, mga paghahatid, mga kabayaran at mga produkto na may kinalaman sa aming Website; (e) upang isagawa ang aming mga obligasyon at ipatupad ang aming mga karapatan na nagmumula sa anumang mga kontrata na ipinasok sa pagitan mo at namin, kabilang ang pagtatala ng bayarin (billing), koleksyon (collection), madaling pag-oorder muli (easy reordering), bookkeeping, pagpapadala (shipping), suporta at pangkalakalan (marketing); (f) upang ipagbigay-alam sa yo ang tungkol sa mga pagbabago sa aming Website o anumang mga produkto na aming inaalok o ipinagkakaloob sa pamamagitan nito; (g) upang buuin ang aming Website at makapagbigay ng mas mahusay na mga serbisyo; (h) sa anumang iba pang paraan na maaari naming ilarawan sa oras na ipinagkaloob mo ang impormasyon; at (i) para sa anumang iba pang layunin na may iyong pahintulot.

Maaari rin naming gamitin ang iyong impormasyon upang makipag-bigay alam sa yo tungkol sa aming sarili at ang sa pangatlong partido na mga kalakal at serbisyo na kung saan ka sakaling magiging interesado. Kung hindi mo gusto na gamitin namin ang iyong impormasyon sa ganitong paraan, mangyaring makipag-bigay-alam sa amin sa pamamagitan ng email na ibinigay sa ilalim ng polisiyang ito.

Aming pananatilihin sa aming pag-iingat ang iyong Personal na impormasyon para sa kinakailangang panahon sa pagtupad ng aming mga luyunin ng pangongolekta, bilang nasasaad sa Seksyon 6 sa itaas.

7. Pagsisiwalat ng Iyong Impormasyon

Maaari naming ibunyag ang pinagsama-samang impormasyon tungkol sa aming mga tagagamit, at impormasyon na hindi kinikilala ang sinumang indibiduwal, nang walang restriksyon.

Maaari naming ibunyag ang personal na impormasyon na aming kinokolekta o iyong ibinigay bilang inilarawan sa polisiya ng praybasi na ito: (a) sa aming mga subsidiary, mga kaanib at mga kaugnay na kompanya; (b) sa mga kontraktor, mga tagapagkaloob serbisyo, at iba pang mga pangatlong partido na aming ginagamit upang suportahan ang aming negosyo, kabilang, ngunit hindi limitado sa mga kompanya para sa pagpoproseso ng bayad, pagbubuo (developing), mga operasyon, pagbebenta (sales), suporta, analisis ng datos at pangkalakalan (marketing); (c) sa isang mamimili o iba pang kahalili sa kaganapan ng isang pagsasama (merger), pagbebenta ng subsidiary (divestiture), pag-iibang ayos (restructuring), pagbabagong-tatag (reorganization), pagbuwag (dissolution), o iba pang pagbenta o paglipat ng ilan o lahat ng mga asset ng Kompanya, maging bilang ito ay proseso sa negosyo o bilang bahagi ng pagkabangkarote (bankruptcy), likidasyon (liquidation), o katulad na proseso, kung saan ang personal na impormasyon na hawak ng Kompanya tungkol sa aming mga tagagamit ng Website (Website users) ay kasama sa mga asset na inilipat; (d) upang tupdin ang layunin kung para sa alin mo ito ipinagkaloob; (e) para sa anumang iba pang layunin na ibinunyag namin noong oras na ibinigay mo ang impormasyon; o (f) sa iyong pahintulot.

Maaari rin naming ibunyag ang iyong personal na impormasyon: (a) upang sumunod sa anumang utos ng hukuman, batas, o ligal na proseso, kabilang ang pagtugon sa anumang ligal na tungkulin, gobyerno o regulatibong kahilingan; (b) upang ipatupad o gamitin ang aming Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Pagbebenta at iba pang mga kasunduan, kabilang ngunit hindi limitado sa o para sa mga layunin sa pagtatala ng bayarin o pangongolekta (billing and collection purposes); (c) kung kami ay naniniwala na ang pagbubunyag ay kinakailangan o naaayon upang protektahan ang mga karapatan, pag-aari, o kaligtasan ng Kompanya, aming mga tagapamili, o iba pa, kabilang ngunit hindi limitado sa pagpapalitan ng impormasyon sa iba pang mga kompanya at mga organisasyon para sa mga layunin ng proteksyon laban sa panloloko at pagbabawas peligro sa pautang.

Ikaw ay nakakaunawa at sumasang-ayon na ang kinolektang Personal na Impormasyon ay maaaring ilipat sa pangatlong mga bansa, sa kadahilanang ang ilang pangatlong partido na sumusuporta sa aming mga negosyo ay makikita sa mga bansang ito. Paki-tandaan na ang ilang mga bansa ay maaaring hindi nag-aalok ng parehong uri ng proteksyon at praybasi para sa Personal na Impormasyong ipinagkaloob. Para sa anumang katanungan, mangyaring makipagbigay-alam sa amin sa email na ibinigay sa ilalim ng polisiyang ito.

Dahil sa naaangkop na legislasyon, kami ay maaaring kailanganin na ibunyag ang Personal na Impormasyon na nauugnay sa pagbili ng mga produkto sa pamamagitan ng aming Website. Ang Personal na Impormasyon ay ibubunyag lamang kapag ito ay ligal na kinakailangan at ang Personal na Impormasyon na inihatid ay sa lawak lamang na kakailanganin para sa pagtalima ng naaangkop na legislasyon.

8. Mga Pagpipilian Tungkol Sa Kung Papaano Namin Ginagamit at Ibinubunyag Ang Iyong Impormasyon

Kami ay nagpupursige upang maipagkaloob sa yo ang mga pagpipilian hinggil sa personal na impormasyon na ibinigay mo sa amin. Lumikha kami ng mga mekanismo upang ipagkaloob sa iyo ang sumusunod na kontrol sa iyong impormasyon:

9. Ang Iyong Mga Karapatan ng Privacy

Ang legislasyon ay maaaring pahintulutan ang ilang mga tiyak na tagagamit ng aming Website upang bawiin ang kanilang pagsang-ayon sa Polisiya ng Praybasi na ito. Para gawin ang nasabing kahilingan, mangyaring magpadala ng email sa adres na ibinigay sa ilalim ng polisiyang ito. Paki-tandaan na sa pagbabawi ng iyong pagsang-ayon sa Polisiya ng Praybasi na ito, hindi mo na magagawang gamitin ang Website, gamitin ang aming mga serbisyo o maglagay ng anumang order sa pamamagitan ng Website.

Maaari kang magpadala sa amin ng email sa adres na ibinigay sa ilalim ng polisiyang ito upang humiling ng akses, pagtanggi, pagtama o pagtanggal sa anumang personal na impormasyon na ibinigay mo sa amin, pati na rin ang pagkuha ng restriksyon sa pagpoproseso sa mga kaso na maaaring ipagkaloob ng naaangkop na legislasyon. Gayunman, kami ay nagtataglay ng karapatan sa hindi pagbibigay sa kahilingan upang magbago ng impormasyon kung kami ay naniniwala na ang pagbabago ay lalabag sa anumang batas o ligal na pangangailangan o magsanhi na maging hindi tama ang impormasyon.

Sa kaso ng anumang hindi pagtalima sa aming mga ligal na pangangailangan at tungkulin, ikaw ay may karapatan na maghain ng isang reklamo sa harap ng awtoridad para sa naaangkop na proteksyon ng datos (applicable data protection authority).

10. Seguridad ng Datos

Kami ay nagpatupad ng mga hakbangin na dinisenyo upang gawing ligtas ang iyong personal na impormasyon mula sa aksidenteng pagkawala at mula sa hindi-awtorisadong akses, paggamit, pagbabago, at pagpapahayag. Ang anumang mga transaksyon sa pagbabayad ay i-eencrypt gamit ang SSL na teknolohiya.

Ang kaligtasan at seguridad ng iyong impormasyon ay dedepende rin sa yo. Kung saan ka namin binigyan ng isang password para sa akses sa ilang tiyak na bahagi ng aming Website, ikaw ay responsable sa pagpapanatiling kompidensyal ng password na ito. Inaatasan ka namin na huwag ibahagi ang iyong password at mga detalye ng login sa kahit sinuman.

Sa kasamaang palad, ang paghahatid ng impormasyon sa pamamagitan ng internet ay hindi ganap na ligtas. Bagaman ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang protektahan ang iyong personal na impormasyon, hindi namin magagarantiyahan ang seguridad ng iyong pesonal na impormasyon na inihatid sa aming Website. Maliban na lamang kung hindi nakapaloob sa naaangkop na legislasyon, ang anumang paghahatid ng personal na impormasyon ay nasa sa iyong sariling kapanganiban.

11. Mga Pagbabago sa Aming Polisiya ng Praybasi

Polisiya namin na magpaskil ng anumang mga pagbabago na aming ginawa sa aming polisiya ng praybasi sa pahinang ito. Kung kami ay gumawa ng mga materyal na pagbabago sa kung paano namin itinatrato ang personal na impormasyon ng aming mga tagagamit, kami ay mag-aabiso sa yo sa pamamagitan ng pag-uupdate ng aming Polisiya ng Praybasi sa Website. Ang anumang mga pagbabago ay magiging awtomatikong epektibo pagkatapos ang 30 araw ng update ng Website. Ikaw ay responsable sa pana-panahong pagbisita sa aming Website at sa polisiya ng praybasi na ito upang magsiyasat para sa anumang mga pagbabago.

12. Impormasyon ng Contact

Para makapagtanong o makapagkomento tungkol sa polisiya ng praybasi na ito at aming mga gawi ng praybasi, makipagbigay-alam sa amin sa:

o sa pamamagitan ng aming numero ng telepono:

(1800) 1110 2063
+1 (403) 668 8648