Print Logo
Ikaw ay gumagamit ng lumang browser na hindi namin lubos na masuportahan. Ang iyong karanasan sa aming site ay malamang na mababa sa mainam gawa ng aming pokus sa pagganap, sekuridad at pagkamaaasahan. Ikonsidera ang pag-upgrade ng iyong browser kung ikaw ay mayroong mga problema sa paggamit ng aming site. Matuto nang Higit pa

Aming mga Tuntunin sa Pagbebenta

Sa paglalagay ng iyong order sa amin ikaw ay sumasang-ayon sa mga sumusunod na tuntunin at mga kondisyon.

SA PAGSASAALANG-ALANG ng mga obligasyon kalakip na hinayag at para sa ibang maganda at mahalagang konsiderasyon, ang pagtanggap at kasapatan sa pamamagitan nito ay tinatanggap, ang mga partido ay sumasang-ayon sa mga sumusunod:

1. Mga kahulugan

"Kasunduan" ang ibig sabihin na ang iyong order na aming natanggap at isinasama sa pamamagitan ng mga Tuntunin at mga Kondisyon ng Benta.

ang "applicable law" ay nangangahulugan ng mga kautusan, mga patakaran, mga regulasyon, at anumang iba pang batas ng bawat uri at klase bilang pinagtibay at /o na-amyendahan sa anumang naangkop na hurisdiksyon sa oras-oras

"bullion product" means the minted commodity of pure rare, precious or noble metal that we shall now or may hereafter offer for sale to buyers in its ordinary course of business. "Brilliant Uncirculated" bullion refers to newly minted, current year and uncirculated products, although these may exhibit scratches, dents, tarnish or other blemishes obtained during or after the minting process. "Used" bullion refers to current or non-current year products which may exhibit scratches, dents, tarnish or other blemishes. The value of bullion products is unaffected by physical condition.

Ang "business days" ay nangangahulugang mga normal na araw ng trabaho mula sa sakop na Lunes hanggang Biyernes, at hindi nasasama dito ang mga araw ng Sabado, Linggo at mga pederal na naitakda sa batas na bakasyon.

"bumibili" ay ang indibidwal, korporasyon, kumpanyang may limitadong pananagutan, sosyohan na may limitadong pananagutan, pagkakasosyo, o iba pang negosyo o ang pinagkakatiwalaang entidad na syang bumibili ng bullion sa amin (simula dito "bumibili", "ikaw", o "inyo").

Ang "carrier o tagapagpadala" ay nangangahulugan ang nauugnay na kompanyang naghahatid ng iyong (mga) order. Ang carrier o tagapagpadala ay maaaring ang FedEx, UPS, o iba pang carrier/tagapagpadala na sakali naming gamitin sa pana-panahon.

"panahon ng paglilinaw" ang ibig sabihin ay ang panahon na kapag ang iyong buong kabayaran ay aming natanggap at kung kailan ang iyong kabayaran ay maari naming maberipika. Ang haba ng panahon ng paglilinaw ay nadedetermina base sa paraan ng pagbabayad na iyong ginamit at maaring mabago paminsan-minsan sa aming sariling diskresyon. Ang mga kasalukuyang oras sa paglilinaw ay matatagpuan dito.

"credit card information" ang ibig sabihin ay ang numero ng credit card, pagtatapos ng petsa, CSV, at ang pangalan sa nauugnay na credit card na iyong itinustos.

Ang "halaga sa merkado" (market value) ay nangangahulugang ang halaga ng tiyak na produktong bullion na naitakda ng pangangalakal ng parehong produkto sa mga tiyak na pamilihan at bilang katanggap-tanggap sa amin sa ilalim ng aming solong diskresyon sa isang partikular na oras at petsa.

"paraan ng pagbabayad" ang ibig sabihin ay ang mga paraan na aming ginagawa upang iyong magamit para kami ay iyong mabayaran para sa iyong order, ito ay sinasaklaw ng mga tuntunin at mga kondisyon na maaring magbago ayon sa aming sariling diskresyon ano mang oras.

"NSF" ang ibig sabihin ay ang Walang-Sapat ng mga Pondo at ito ay nangyayari kung ang mga bayad na ginawa sa amin na walang sapat na pondo sa account kung saan ito manggaling.

"order " ang ibig sabihin ay ang berbal o elektronik na hiling sa amin para sa dami ng produkto ng bullion na may presyo sa isang partikular na oras at petsa sa napagkasunduan natin sa aming sariling diskresyon.

"paglikida" ang ibig sabihin ay palitan ng iyong (mga) produkto ng bullion sa pera, at ito ay aming ginagawa sa pangyayari ng boluntaryong paglikida (Buy-Back) o hindi boluntaryong paglikida ng iyong order.

"pagkalugi ng merkado" ay nangyayari kapag ang presyo ng merkado sa panahon ng paglikida ay mas mababa kesa sa orihinal na presyo nung ito ay binili at ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng diperensya sa mga halaga ng merkado.

"returned payment" ay ang mga bayad na binawi matapos na ito ay madala sa amin. Maaring kasama dito, pero hindi limitado sa, pagkansela; mga tseke, kabayaran sa bayarin at mga bayarin sa credit card.

"nagbebenta" ay ang Silver Gold Bull, ang mga miyembro nito, mga direktor, mga opisyal, mga empleyado, mga ahente, mga tagapagmana o mga tinalaga (simula dito "tayo", "kami" o "atin") na awtorisadong makipagtungo sa bullion.

2. Ang Presyo sa Merkado ng Bullion at ang Patuloy na Pagbabago sa Pagiging Mayroon Nito

Ang mga partido mula dito ay sumasang-ayon na ang mga produktong bullion na aming inaalok para ibenta ay mga kasangkapang kinalakal sa ibat-ibang merkado, at ang presyo ng merkado at pagiging mayroon at madalas na pabago-bago ng bullion alinsunod sa mga puwersa ng merkado at suplay at demand. Kami ay mayroong natatangi at lubos na diskresyon na itakda ang benta at buy-back ng mga presyo sa lahat ng mga produkto at bullion mula sa amin.

3. Ang Paglagay ng Order ng Bullion ay Nakakagawa ng Kasunduan na May Legal na Kapangyarihang Nakasasaklaw - WALANG MGA PAGKANSELA!

Kami ang nangungunang mangangalakal ng bullion sa merkado ng bullion at kailangan naming mamintina ang aming magandang pangalan at makumpitensyang posisyon. Samakatuwid, kami ay may karapatan na umasa sa inyong salita o elektronik na pangako na kami ay mabayaran sa inyong order ng bullion. Sa pagsulong nito, kapag ikaw ay naglagay ng iyong order ng bullion sa amin, maging ito man ay sa pamamagitan ng telepono o sa website, ikaw ay gumagawa na ng kasunduan na may legal na kapangyarihang nakasasaklaw para bayaran ang iyong order ng produktong bullion.

Kapag ikaw ay nakapaglagay na ng iyong order, kami ay HINDI na nagpapahintulot ng kahit ano mang mga kanselasyon mula sa iyo bago mo pa man mabayaran ng buo ang iyong order. Kapag iyong nabayaran ng buo ang iyong order, kami ay masayang mag-buy-back ng iyong (mga) produktong bullion, alinsunod sa Seksyon 8 ukol dito.

Sa pagtanggap ng mga tuntunin ng pagbebenta (terms of sale), ang mga Internasyonal na Kustomer ay kinikilala na ang opisina ng customs ng destinasyong bansa ay maaaring mangailangan ng impormasyon o mga dokumento mula sa mga internasyonal na kustomer, at maaaring maningil ng mga customs na bayarin, mga singilin sa importasyon, mga buwis at pati na rin ang ilan pang mga singilin na alinsunod sa naaangkop na batas sa buwis ng bansang iyon. Ang ilang mga bansa ay maaaring mangailangan ng isang customs broker para sa pag-import, na siyang magiging responsibilidad ng mag-iimport (ang kliyente) na kunin o upahan. Ang mga Internasyonal na Kustomer ay lalo pang kinikilala na ang anumang mga patong na singilin (surcharges) ay magiging kanilang sariling responsibilidad at hindi sa amin.

Ang mga Internasyonal na Tagapamili ay hinihikayat na makipagbigay-alam sa kanilang lokal na autoridad ng buwis para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa anuman at lahat na karagdagang singil na maaaring ipilit sa kanila sa oras ng paghahatid ng kanilang bullion, mga aksesorya ng bullion, mga diyamante o alahas.

4. Pagbabayad

Ikaw ay pumapayag na ikaw ay magsusumite ng buong kabayaran sa loob ng tatlong (3) pang-negosyong (business) araw at kami ay tatanggap ng buong kabayaran sa loob ng walong (8) pang-negosyong araw pagkatapos ng paglalagay ng nasabing order gamit ang aming isa o higit pang pamamaraan ng pagbabayad. Ang nasabing kabayaran ay dapat na kasama ang buong halaga ng pagkakautang sa amin, kasama dito ngunit hindi limitado sa, kabayaran para sa mga produktong bullion, pagpapadala at pag-aasikaso, at anumang transaksyon at/o iba pang bayarin, bilang nauukol. Maging may mga pagka-antala o isyu ng pagbabayad na ma-eengkuwentro, na siyang pana-panahong nangyayari, ikaw ay kinakailangan na makipagbigay-alam sa aming suporta ng kustomer para ipaalam sa kanila ang mga nasabing isyu sa order upang magarantiya ang pagpepresyo. Ang bigong pag-aabiso sa amin ng mga pagka-antala sa pagbabayad ay puwedeng mag-resulta sa Order na Likidasyon na bilang Seksyon 9.1.

Ang lahat ng bayarin ay dapat na magawa sa Dolyar ng US, Dolyar ng Canada, Pounds ng Britanya, Dolyar ng Australia o Euros, gaya ng ipinahiwatig sa iyong order.

Sa pagtanggap ng iyong pagbabayad, na buo, hahawakan namin ang iyong bayad at ang iyong (mga) produkto ng bullion na inorder para sa oras ng paglilinaw sa pamamaraan ng (mga) pagbayad na iyong ginamit. Kapag ang iyong bayarin ay naberipikado at sa pagtapos ng mga kaugnayan sa oras ng paglilinaw, ang iyong order ay maari nang ipadala sa iyo.

4.1 NSF/Pagbalik ng Ulat sa Bayarin

Ang mga Tagapamili ay hinihiling na makipagbigay-alam sa aming pangusportang kawani kapag nagkaroon ng kung anong isyu sa paraan ng pagbayad sa mga natitira pang mga order. Kung ang mga bayarin ay matagpuang NSF (walang sapat na pondo) o kung kami ay nakaalam ng bumalik na bayad, na sinimulan ng bumibili, kami ay awtomatikong madagdag ng $25 na multa sa account ng tagapamili bilang administrasyon at pagprosesong kabayaran.

5. Kumpirmasyon ng Order at Resibo

Sa simula na ikaw ay naglagay ng iyong order, ito man ay sa pamamagitan ng telepono o elektronik na pamamaraan, pagsisikapan naming mapadalhan ka ng kumpirmasyon at ng talaan sa pamamagitan ng email para sa magkaparehong layunin. Ang aming pagkabigong magpadala at/o ang iyong pagkabigong makatanggap ng kahit alin o parehong ng (mga) email ay HINDI nagpapawalang bisa o magkansela man ng iyong order sa amin; ikaw pa rin ay kailangang magbayad para sa iyong order alinsunod sa Seksyon 4 ukol dito.

Ikaw ay pumapayag na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang, kasama na pero hindi limitado sa pag-update ng kahit anong libro ng adres at/o pag-aayos ng spam o sinalang na binasurang-mail, upang matiyak na ikaw ay makakatanggap ng mga email galing sa amin sa napapanahong paraan, kumpleto ng kung ano mang talaan, sa pagsulong nitong Kasunduan.

6. Mga Impormasyon sa Credit Card upang Makakuha ng Bayad at mga Multa sa mga Hindi Nabayarang Order

6.1 Ikaw ay pumapayag na ibigay ang iyong impormasyon ng credit card para ma-siguro ang pagbabayad ng iyong order sa oras na ikaw ay maglagay ng order sa amin:

(1) para sa unang pagkakataon; at/o

(2) mayroong halagang DALAWANG LIBO ($2,000.000) dolyar o mas malaki.

(3) Kapag naglalagay o nagbibigay ng dati ng order pagkatapos maganap ang hindi boluntaryong paglikida.

6.2 Kami ay hindi magpo-proseso ng pagsingil sa iyong credit card kung ikaw ay magbabayad sa amin alinsunod sa Seksyon 4 ukol dito. Gayunman, kung ikaw ay nabigong magbayad sa amin alinsunod sa Seksyon 4, kami ay mayroong karapatan na gumawa ng hindi boluntaryong likidasyon ng iyong order, ayon sa Seksyon 9 ukol dito, sa aming sariling diskresyon, na walang kaukulang abiso sa yo at ikaw ay sadyang pumapayag na kami ay hindi nangangailangan ng kahit anong permiso mula sa yo para isagawa ang nasabing likidasyon.

6.3 Kung saan kami ay naglilikida ng iyong order sa ilalim ng Seksyon 6.2 ukol dito at ang halaga na natanggap para sa likidasyon ng iyong order ay mas mababa kesa sa kabuuang halaga na iyong babayaran sa amin para sa nasabing order, na ang nasabing diperensya sa halaga ay aming sisingilin sa iyong credit card alinsunod sa impormasyon ng credit card na ibinigay sa amin sa ilalim ng Seksyon 6.1 ukol dito.

7. Rekord ng Order at Kaugnay na Impormasyon

Ikaw ay pumapayag at sumasang-ayon na kami ay magpanatili ng mga rekord na binubuo ng iyong order at kaugnayang impormasyon para sa aming layunin, kasama ang pero hindi limitado sa, para sa pag-beripika ng mga tuntunin ng nasabing order, para sa pagtulong sa pagsasanay ng mga kawani, para sa pag-odit at/o layunin sa pag-kontrol ng kalidad, para sa pag-sunod sa kahit na anong mga batas na umiiral ngayon o maaaring umiral pagkatapos, at/o para sa iba pang rason na may kaukulang relasyon sa aming mga layunin ng pagnenegosyo.

Buy-Back na Polisiya (Boluntaryong Likidasyon)

Kami ay palaging interesado sa pagbibili at pagbebenta ng mga produktong bullion. Ang aming Buy-Back na polisiya (na tinatawag ding boluntaryong likidasyon) ay nagbibigay ng merkado para sa iyong nabayaran ng buo na order ng produktong bullion.

Sa kahit anong oras pagkatapos mong mabayaran ng buo ang iyong order ng produktong bullion, kahit na bago pa man namin maipadala ito, ikaw ay pwedeng pumili na ibenta ang iyong order ng produktong bullion pabalik sa amin sa presyo ng merkado para sa mga buy-back sa panahong iyon. Paki-kontak kami para matalakay ang buy-back ng iyong nabayaran ng order na bullion. Ang mga tuntunin at kondisyon ay naaangkop sa aming pagbili ng iyong mga produktong bullion, at ang mga ito ay puwedeng amyendahan oras oras ayon sa aming diskresyon. Maghanap ng mas maraming impormasyon dito.

9. Polisiya ng Hindi Boluntaryong Likidasyon

9.1 Hindi pa nababayarang order

Sa oras na ikaw ay nabigong makapagbayad para sa iyong order na inaatas alinsunod sa Seksyon 4 nito, kami ay nagtataglay ng karapatan na ilikida ang iyong order ayon sa halaga ng merkado sa oras ng nasabing likidasyon, sa ilalim ng aming solong diskresyon . Kami ay hindi sasailalim sa obligasyon na gumawa ng anumang mga hakbang para sa o sa isang tangka na maitaas ng sagad ang halaga ng merkado para sa iyong order at hindi kami responsable para sa parehong gawain. Ikaw ay nananatiling responsable para sa buong halaga ng iyong order gaya ng napagkasunduan noong oras na ang nasabing order ay inilagay mo. Kasama sa responsibilidad na ito, ngunit hindi limitado sa, ay ang responsibilidad na bayaran kami sa diperensya ng halaga, sa kaganapan na ang halaga sa merkado ng iyong hindi nabayarang order ay mas mababa kaysa sa napagkasunduan mong babayaran sa oras ng paglalagay ng iyong order. Ang impormasyon ng credit card na iyong ibinigay alinsunod sa Seksyon 6.1 nito ay gagamitin namin para singilin ka sa anumang kabuuang halaga ng pagkakautang sa amin alinsunod sa Seksyon 9.1.

Kung ang halaga sa merkado ng iyong hindi pa nababayarang order ay mas malaki sa pinangako mong kabayaran sa gayong order, ang anumang mga nadagdag ay manatili sa aming ari-arian.

9.2 Maramihang Order

Kung saan ka naglagay ng higit na isang order sa amin at nagbayad para sa isa o higit pang (mga) order ngunit nabigo rin sa pagbabayad para sa isa o higit pa sa nasabing (mga) order alinsunod sa Seksyon 4 nito, ang anumang pagpapadala ng nabayarang (mga) order ay maaaring mapigil ayon sa aming diskresyon hanggang ang buong kabayaran ay matanggap alinsunod sa Seksyon 4 para sa mga order at anumang nauukol na pagkalugi sa merkado. Sa aming solong diskresyon, maaari naming gawin na i-aplay ang perang natanggap namin sa iyong nabayarang (mga) order at/o sa (mga) produktong bullion na bumubuo ng iyong nabayarang (mga) order laban sa anumang (mga) kabayaran na angkop at utang sa amin gawa ng iyong mga hindi nabayarang (mga) order. Kung pagkatapos ng pagsasagawa namin ng nasabing (mga) gawain, ikaw ay may pagkakautang pa rin sa amin ng anumang halaga, kami ay maaari, sa ilalim ng aming solong diskresyon, ay imboluntaryong ilikida ang anumang natitirang (mga) produkto ng bullion sa dami ng bilang na kinakailangan namin, umaaksyon ng makatwiran, para masiguro na kami ay mababayaran ng buo para sa lahat ng iyong mga order at nauukol na pagkalugi sa merkado.

Kung, pagkatapos ng lahat ng hindi nabayarang (mga) order at ang naangkop na pagkalugi ng merkado ay nabayaran sa amin, anumang iyong (mga) order o bahagi ng natitirang nararapat o utang sa iyo, ikaw ay maaring pumili ng padala ng anumang (mga) order o bahagi ng natitira, o makatanggap ng bayad sa halaga sa merkado na kaparehas, ito ay maisasauli sa pamamagitan ng tseke.

9.3 Ang determinasyon ng anumang pagkalugi o pakinabang ng halaga sa lahat o parte ng iyong oder para sa mga layunin dito sa Seksyon 9 ay kinakalkula bilang diperensya sa pagitan ng presyo na iyong sinang-ayunan na bayaran para sa anumang (mga) produkto ng bullion sa oras ang iyong order ay sinang-ayunan namin, at ang parehong halaga ng merkado na nakuha namin sa panahong ng paglikida alinsunod dito sa Seksyon 9.

9.4 Kung iyong marapating hilingin na ibalik sa dating kalagayan ang iyong (mga) order kapag naganap ang hindi sinasadyang paglikida, kontakin ang Suporta sa Kustomer  Ang iyong (mga) order ay maibabalik sa orihinal na presyo, o kasalukuyang pagpepresyo, alinman ang mas mataas sa panahon ng pagbabalik (reinstatement). Ang pagbabalik (reinstatement) ng iyong (mga) order ay iuurong ang naangkop na natitira pang pagkalugi sa merkado. Ikaw ay kinakailangang magbigay ng balidong mga detalye ng credit card para sa ganitong serbisyo, o maglagay ng hinaharap na anumang order sa amin alinsunod sa Seksyon 6.1.

10. Pagpapadala

10.1 Oras ng Pagpapadala

10.1.1 Sa loob ng lima (5) araw mula sa panahon na natanggap namin ng buo ang iyong kabayaran para sa iyong order (maliban sa panahon ng paglilinaw na naangkop sa paraan ng pagbayad ay humigit sa lima (5) araw, o ang iyong order ay nakailalim sa mga eksepsiyon), aming ibabalot ang iyong order, isasailalim sa pagkakaroon ng produkto ng bullion. Paminsan-minsan, ang panahon ng pagpapadala ng iyong order ay maaring maantala dahil sa (mga) dahilan, kasama pero hindi limitado sa, kabawasan sa aming inbentaryo resulta ng pagtaas ng demand para sa tiyak na mga produkto ng bullion at/o ang pagkababa ng suplay ng produkto na mayroon na parehas para sa amin. Aming pagsisikapang i-updeyt kayo sa kung ano mang pag-antala na maaring mangyari sa partikular na mga produkto ng bullion na maaring lumitaw paminsan-minsan. Kung ang produkto o order ay sakop ng oras ng pag-antala ng paghatid, itong inpormasyon na ito ay makakasama sa aming website at sa iyong apirmasyong order sa email.

101.2 Kung hindi kami makasunod sa panahon ng pagdala na aming binigay sa inyo sa ilalim ng Seksyon 101.1 ukol dito, aming pagsusumikapang ipagbigay-alam sa iyo sa makatwirang madaling panahon. Kapag nakuha na ang ganung abiso, ikaw ay maaring pumina na:

(1) tanggapin ang bagong oras ng aming pagpapadala, kung saan ang bagong oras hindi dapat lumagpas ng karagdagang (30) araw; o

(2) kahilingan na ma-buy-back namin ang iyong order alinsunod sa Seksyon 8 ukol dito.

10.1.3 Kung kami ay mabigong ipadala ang iyong order sa loob ng bagong panahon ng pagdala na itinatayang sa ilalim ng Seksyon 10.1. 2(1) ukol dito, pagtapos na lumipas ang bagong oras, aming i-buy-back ang iyong order ng bullion alinsunod sa Seksyon 8 ukol dito at ipadala ang bayad sa iyo para sa halaga ng:

(1) ang boluntaryong paglikida; o

(2) ang iyong bayad para sa iyong order, kabilang ang anumang singil sa pagpapadala na iyong binayaran, alinman ang mas malaki.

10.2 Kredito para sa huling pagtanggap (kung saan naangkop lamang)

Sa aming sariling diskresyon maaari ka naming bigyan ng kupon para sa gastos ng pagpapadala (cost of shipping) kung ang iyong pakete ay nahuli sa oras. Ang pagpasya kung ang pakete ay nahuli sa oras ay nasa diskresyon ng may kaugnayang tagapagdala (relevant carrier). Anumang mga kupon na inilabas alinsunod dito ay dapat na nasa anyo at nasasakop sa nasabing mga tuntunin at mga kondisyon namin sa aming sariling diskresyon.

10.3 Paraan ng pagpapadala

Kami ay nagtataglay ng karapatan na magpalit ng ibang pamamaraan ng pagpapadala maliban sa kung ano ang iyong pinili sa iyong order. Kung saan ang aktuwal na gastos ng pamamaraang pagpapadala ay mababa kaysa sa pamamaraan ng pagpapadala na iyong napili , kami ay magbibigay sa yo ng kupon para magamit sa amin, batay sa mga nabanggit na mga tuntunin at kondisyon na aming itinakda gamit ang aming solong diskresyon.

10.4 Mga opsyon ng pagpapadala

Aming iseseguro ang buong halaga ng iyong pagpapadala sa adres na ibinigay noong inilagay ang order, o sa adres na tinatanggap ng Paypal. Ang iyong lagda ay kinakailangan upang matanggap ang paghahatid. Sakaling iyong piliin na ire-direkta ang iyong order na maipadala sa anumang iba pang lokasyon at/o talikdan ang ang kinakailangan na lagda, ikaw ay pumapayag na akuin ang lahat ng panganib at pagkukulang na nakaugnay na nasabing order.

10.5 Mga pagpapadalang napinsala

Ang paglagda ay kinakailangan para sa bawat padala, palatandaan na ang pakete ay natanggap sa katanggap-tanggap na kondisyon. Kung ang iyong pakete ay nagpapakita ng pinsala, mga pag-kukumpuni, o ito ay nabuksan na at muling isinara, tanggihang pirmahan at tanggihang tanggapin ang padala. Sabihan ang tagapagdala (carrier) na ibalik ang pakete sa nagpadala (sender), at kontakin kami sa lalong madaling panahon para maisumbong ang ganung isyu. Ang pagtanggap at paglagda para sa napinsalang pakete ay nagpapawalang bisa sa seguro, at ang anumang mga pagkalugi o pinsala sa produkto ay hindi masasakop.

10.6 Mga hindi naihatid na padala

Kung ang tinatayang panahon ng paghahatid (estimated delivery date) na ibinigay ng tagapagdala (carrier) ay lumampas na at wala ka pa ring natatanggap na abiso, una kaming kontakin. Ang tagapagpadala (shipper) ay maaring pasimulan ang paghahanap at maresolba ang problema sa tagapagdala (carrier).

11. Mga Reserbasyon ng Karapatan

Sa karagdagan pang karapatan na sakop dito sa Kasunduan, kami ay may mga sumusunod na karapatan para sa aming mga sarili, na ito ay magamit sa aming sarili at lubos na diskresyon:

11.1 Karapatang Tumanggi na Magbigay ng Serbisyo Kanino Man

Kami ay may karapatang tumangging magbigay ng serbisyo kahit kanino man.

11.2 Karapatang Itama ang mga Mali sa mga Order

Kami ay may karapatang itama ang anumang maling pagtatayp o maling klerikal o mga pagtanggal sa anumang order. Kami ay magmamagandang loob na maabisuhan kayo ng kung anumang mga pagtatama sa iyong order.

11.3 Karapatang Kanselahin ang Anumang Order

Kami ay may karapatang kanselahin ang anumang order sa anumang oras para sa anumang dahilan. Kung gagamitin namin ang karapatang ito, aming kakanselahin ang iyong order, kasama na ang pagpapadala nito, at amin kayong aabisuhan at isasauli sa iyo ang lahat ng perang maari mo nang naibayad sa amin alinsunod sa ganung order, bawas ang anumang mga gastos at/o singilin na nakaugnay sa pagkakansela ng iyong order, at kung saan ito nasasakop.

11.4 Karapatang Humingi ng Kabayaran sa Pamamagitan ng Wire Transfer ng Bangko

Kami ay may karapatang humingi ng anumang kabayaran sa pamamagitan ng wire transfer ng bangko.

11.5 Karapatang Magbago ng mga Tuntunin at Kondisyon sa Pagbenta

Kami ay may karapatang baguhin ang anumang mga tuntunin at mga kondisyon ng pagbenta sa anumang oras ng walang kahit ano mang abiso.

11.6 Karapatang Tumanggap o Tanggihan ang Anumang Huli o May Depektong (mga) Kabayaran

Kami ay may karapatan na:

(1) tumanggap ng anumang huli o kaya'y hindi sapat na (mga) bayarin kasama na pero hindi limitado sa paglikida ng (mga) bayarin; at/o

(2) tanggihan ang anumang huli o kaya'y hindi sapat na (mga) bayarin, kasama pero hindi limitado sa paglikida ng (mga) bayarin,

sa kahit anumang oras sa aming pansarili at lubos na diskresyon.

(2) Kami ay nagtataglay ng karapatan na sadyaing ilikida, kanselahin at/o ipawalang-bisa ang alinmang order kung saan kami ay hindi nagawang makakuha at/o makapagberipika ng anumang impormasyon na aming kinakailangan alinsunod sa Seksyon 11.10(1) nito.

11.7 Karapatan na Pigilan ang Pagbabayad

Kami ay may karapatang pigilin ang anumang bayarin hangga't ito ay napapatunayan at naliwanagan at/o ang tagapamili ay nakipag-usap na sa amin at nagsumite ng balidong Credit Card sa lahat ng unang mga order. Ito ay ginagawa lamang para sa interes na pigilan ang panloloko at lahat ng pagpipigil ay agarang maalis sa pagtatapos sa nabanggit na mga kondisyon.

11.8 Pagkukuwenta ng Tagal ng Panahon

Maliban kung malinaw na nakasaad dito, ang unang araw para sa pagkalkula ng anumang oras na nasasakop dapat ito ang unang araw ng negosyo pagtapos maglagay ng may kaugnayang order.

Kung ang huling araw ng tagal ng panahon ay bumagsak maliban sa opisyal na araw ng pagtatrabaho, ang huling araw ng tagal ng panahon ay ang susunod na opisyal na araw ng pagtatrabaho pagkatapos nito.

11.9 Pangkalahatan

Ang Oras ay dapat na pinakadiwa ng Kasunduang ito.

Ang Kasunduang ito ay binubuo ng lahat ng kasunduan sa pagitan ng mga partido mula dito at ang mga partido ay kinikilala at sumasang-ayon na walang mga kontrata, mga representasyon, mga garantiya, mga kasunduan o mga kondisyon hinahayag o ipinapahiwatig, panggarantiya o ibang paraan ng bumubuo ng bahagi ng o sa anumang paraan nakakaapekto o may kaugnayan dito sa Kasunduan kung ano man ang napagkasunduan sa Kasunduang ito.

Ang Kasunduang ito ay hindi maaring ibahin o baguhin sa anumang probisyon nito, maliban kung saan ang anumang pagbabago ay dun lamang sa kasulatan at isasakatuparan ng mga partido.

Walang pagsang-ayon at pagpapaubaya, ipinahayag man o ipinahiwatig, ng kahit sinong partido o kanit anong paglabag o hindi pagtugon ng kabilang partido sa pagganap ng kabilang partido sa kanilang mga obligasyon alinsunod dito ay itinuturing o pinapakahulugan na may pagsang-ayon o pagpapaubaya sa o kahit sa ibang paglabag o hindi pagtugon sa pagganap sa mga obligasyon alinsunod sa nabanggit na partido alinsunod.  Ang pagkabigo sa bahagi ng kahit sinong partido na magreklamo ng kahit anong gawain o pagkabigo na gumawa ng kabilang partido na magdeklara ng pagpalya ng kabilang partido, na walang kinalaman kung gaano man katagal nagpatuloy ang nabanggit na pagkukulang, ay hindi makabubuo ng pagpaubaya ng nabanggit na partido ng kanilang mga karapatan alinsunod dito.

Kung ano man termino, kontrata o kondisyon nitong Kasunduan o ang aplikasyon niyan sa anumang partido o mga kalagayan ay dapat na imbalido o hindi maipapatupad sa anumang lawak, ang naiwan nitong Kasunduan o aplikasyon ng naturang termino, kontrata o kondisyon sa partido o mga kalagayan maliban sa kung ito ay imbalido o hindi mapatupad ay hindi dapat maapektuhan sa ganyang paraan at bawat natitirang termino, kontrata o kondisyon nitong Kasunduan ay dapat maging balido at dapat mapatupad sa lubos na pahihintulutan ng batas.

Nabanggit dito sa Kasunduan ang anumang partikular na remedyo ng partido pag-alang sa kawalan ng iba pang partido ay hindi masulong ang unang partido mula sa anumang remedyo sa pag-alang ng iyan, kung mayroon sa batas o sa katarungan o sa pamamagitan ng kautusan o tahasang napaloob para sa Kasunduang ito.  Walang remedyo ang dapat eksklusibo o umaasa sa iba pang remedyo, pero ang partido ay maari paminsan-minsan ay gamitin ang anumang isa sa maramihang ganung pangkalahatang remedyo o kumbinasyon, gayong mga remedyo bilang naiipon at hindi alternatiba.

Ang Kasunduang ito ay mananatili para sa benepisyo ng at umiiral sa mga tagahalili at mga pinaglaanan ng bawat mga partido.

Ang mga partido ay tinatanggap at pumapayag na anumang kabayaran ng mga pera ay kailangang gawin alinsunod sa mga pondo ng Canada o USD.

12. Mga Kupon at mga Diskuwento

Para sa layunin pang promosyonal at pang gantimpala sa tagapamili, kami ay pana-panahong nagkakaroon ng mga kupon na code para sa paggamit ng tagapamili sa kanilang mga order. Maliban kung nakasaad, ang mga kupon ay balido hanggang sa nakasaad na petsa ng pagtatapos o kung ang pasimulang bilang ay naabot na. Kami ay nagtataglay ng karapatan na iaktibo o di -gawing aktibo ang mga bago at umiiral ng kupon na code sa oras na tingin namin ay babagay. Sa sandaling ang mga tagapamili ay may anumang mga pagkabahala tungkol sa partikular na kupon, sila ay hinihikayat na tumawag sa aming libreng tawag na numero at makipag-usap sa isang miyembro ng aming Suportang kawani. Ang lahat ng mga kupon at diskuwento ay nakapresyo sa dolyar ng Canada at naisasalin sa lahat ng iba pang klase ng pera sa kasalukuyang presyo ng pagpapapalit sa merkado.

13. Garantiyang Magandang Presyo

Amin naming papantayan ang anunsiyo ng sino mang kompetisyon sa Canada kasama na ang lahat ng presyo sa anumang produktong aming binebenta. Ang kasama na ang lahat ng presyo ay ang presyo ng kani-kaniyang pagpapadala ng kumpetisyon at multa sa seguro ay naidagdag na sa kanilang presyo ng listahan. Kung mas mababa pa rin ang presyo ng kumpetisyon, amin itong papantayan sa sentimos. Ito ay makukuha lamang sa mga order na ginawa sa pamamagitan ng telepono.

Kami ay may karapatang suspendihin ang Best Price Guarantee sa panahong matindi ang pabago-bago ng merkado at may pagkaputol sa suplay. Ito ay ginagawa lamang para mapanatilihin ang paglago sa mga panahong mataas ang panganib sa merkado at ang pagbabalik ng Best Price Guarantee ay susunod sa lalong madaling panahon kapag bumalik na sa normal ang kalakalan sa mga merkado.

14. Ang Kautusan sa mga Limitasyon

Ang lahat ng mga isyu na may kaugnayan sa order o account ay kailangang maidala sa amin sa loob ng dalawampu't isa (21) araw mula sa petsa ng pagpapadala. Kasama dito, pero hindi limitado: pinsala sa produkto o sa pagpapadala, nahuling paghahatid, nawawala o mga maling aytem, kredito o mga kupon para sa nahuli o mga magkasamang pagdadala.

Ang mga espesyal na order, mga orders na may eksepsyon, at ang mga aytem na nauna nang na-order ay hindi magiging kwalipikado para sa mga kupon o mga kredito dahil hindi kami maaring maging responsable sa mga hindi-inaasahang antala mula sa mga ikatlong partido kabilang dito, pero hindi limitado sa: Gawaan ng kuwaltang metal, mga tagatustos, mga lohistika, mga customs, at iba pa.

15. Mga Spot na Alerto

Ang aming mga spot na presyo (spot prices) ay aming inaapdeyt kada 60 segundo, sa kabuuan ng araw, upang mapakita ang aktuwal sa oras na mga merkado sa mundo. Ang iyong alerto ay puwedeng masimulan anumang oras sa araw o sa gabi. Ang alertong ito ay hindi bumubuo ng saradong (locked) spot na presyo para sa pagbili o pagbenta, o anu mang uri ng rekomendasyon para sa aksyon ng anumang uri. Ang serbisyong ito ay nakalaan para lamang sa pang-impormasyon na kadahilanan.Hindi namin sinisigurado ang ganap na kawastuhan o kumpletong impormasyon sa serbisyong ito at ito ay hindi kapalit sa sariling pag-monitor ng tagapamili sa merkado. Ang presyo ng plano para sa SMS o mensahe sa telepono ng iyong tagapagdala (carrier) ay maaaring ma-aplay.

Kinikilala ng tagapamili na ang tagapamili ay nag-iisang responsable para sa lahat ng pagmomonitor at para sa lahat ng pamumuhunan at iba pang mga desisyon base dun.

Ito ay tuwirang naiintindihan na, katulad ng lahat na serbisyo, ang serbisyong ito ay sakop sa pag-antala at sa pagkabigo na labas na sa aming kontrol. Walang garantiya na ang aming serbisyo ay tuloy-tuloy ang operasyon o hindi makakaranas ng pagkasira.

Wala kaming pananagutan sa anumang pagtubo o pagkalugi sa merkado, o anumang iba pang pananagutan, na maaring makuha ng tagapamili, bunga o may koneksyon, sa serbisyo (ang lahat na ito ay sariling pananagutan ng tagapamili).